Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

 

Nagelstudio Suzanne Bloemen

Dorresteinweg 58a

3762KK Soest

0356014444

BTW-nummer NL001902320B81

KvK-nummer 3218765

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie die tot stand is gekomen tussen ondernemer en consument via de webshop www.lbstore.nl. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument ter inzage beschikbaar gesteld alvorens de overeenkomst via deze webshop wordt gesloten. Ook wordt deze tekst langs elektronische weg (als PDF) aan de consument ter beschikking gesteld, zodat deze kan worden gedownload, opgeslagen en uitgeprint. Op verzoek van de consument kunnen deze algemene voorwaarden ook worden verstuurd per e-mail of per post.

Artikel 3 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling van de consument van het aanbod, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. De ondernemer bevestigt de uitbetaling van de consument per e-mail. Tot het moment van deze bevestiging van de aanvaarding door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden.De ondernemer treft passende technische maatregelen voor een veilige webomgeving en een veilige overdracht van data en betalingen. Bij aankoop van een product of dienst door de consument stelt de ondernemer digitaal de volgende informatie ter beschikking:

De contactgegevens van de vestiging waar de consument met klachten terecht kan.

Prijs inclusief belastingen.

Kosten van aflevering indien van toepassing.

Wijze van aflevering.

De ondernemer kan zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsplichtingen kan voldoen of dat er sprake is van andere feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden te binden aan de uitvoering.

Artikel 5 - Het aanbod

Als voor het aanbod een beperkte geldigheidsduur geldt of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk door de ondernemer vermeld. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument deze goed kan beoordelen. Indien afbeeldingen worden gebruikt, dan zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van het aanbod. Vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.

Artikel 6 - De prijs

Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Indien er sprake is van verpakkings-, verzend- of andere bijkomende kosten, dan worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de transactie tussen ondernemer en consument niet veranderd als gevolg van in BTW-tarieven of andere wijzigingen.

Artikel 7 - Betaling

De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan voorafgaand aan bezorging van het goed.Er kan uitsluitend worden betaald met iDeal. Desgewenst kan het verschuldigde bedrag ook worden voldaan via een via een overschrijving aan Lois Beauty Store Soest, IBAN xxxxxxxxxxxxxxx o.v.v. het ordernummer.

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten

De consument heeft tot en met 10 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Deze termijn verstrijkt 10 dagen na de dag waarop de consument de goederen in ontvangst heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument dat schriftelijk laten weten aan de ondernemer per post of per e-mail aan soest@loisbeautystore.nl. Als de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dan dient het product nog in de originele verpakking, ongeopend en onbeschadigd te zijn. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies. Consument kan ook gebruik maken van dit herroepingsrecht indien na opening van het product blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijke kwaliteit. De consument zal deze gebreken maximaal 10 dagen na ontvangst van het product schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij de ondernemer. Ondernemer zal vervolgens contact opnemen met consument om instructies voor de retourname te verstrekken.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening. Bij herroeping betaalt de ondernemer het aankoopbedrag terug aan de consument. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen nadat de consument schriftelijk heeft aangegeven van het herroepingsrecht gebruik te willen maken en de goederen ongedeerd en in originele verpakking aan ondernemer heeft geretourneerd. Indien consument verzendkosten heeft betaald, dan worden deze alleen door ondernemer terugbetaald indien één of meerdere producten uit de zending beschadigd, verkeerd of anderszins niet correct zijn geleverd. Indien consument de producten om een andere reden retourneert, dan zijn de verzendkosten voor de retourzending voor eigen rekening.

 Artikel 10 – Levering en uitvoering


Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om consument naar volle tevredenheid te compenseren, hetzij door een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen, hetzij door het betaalde bedrag terug te betalen. Hierover zal voorafgaand met de consument contact worden opgenomen en onderlinge overeenstemming worden bereikt.

Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.

Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dat geval zal ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 11 – Garantie


Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 12 –Conformiteit


De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 – Klachtenregeling
Consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid klachten over de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij de ondernemer.

De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien en opgeslagen.

Artikel 15 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Deze wijzigingen moeten de consument ter inzage zijn aangeboden.

Artikel 16 – Toepasselijk Recht
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.